تیپ شخصیتی enfj

entj

برونگرا،شمی ،احساسی ،داوری کننده

برای این تیپ شخصیتی حفظ هماهنگی در روابط ،هدفی برای همه مدت عمر است .این مهارتی که به طور طبیعی در همه آنها است.ویژگی غالب این گروه احساسی بودن است و این به آن ها امکان می دهد که احساسات دیگران را درک کنند و در مقام شاد کردن آن ها بکوشند .این ها اشخاصی گرم ،مهربان ودوستانه هستند بادیگران به راحتی گرم می گیرند می توانند نیاز های دیگران را به خصوص نیاز های احساسی آن ها را درک کنند.افراد این گروه می توانند به طرزی خلاق به دیگران کمک می کنند تا مسایل شخصی خود را حل وفصل نمایند.

افراد این تیپ شخصیتی بسیار شاداب ،با نشاط و پرشور و شوف هستند آن ها در بسیاری از موارد سخنورانی ماهر هستند و اغلب می دانند که حضار و کسانی که به صحبت های آن ها گوش می دهند چه می خواهند.

از آنجایی که ویژگی ضعیف این تیپ شخصیتی فکریبودن است اغلب از عینیت کافی برخوردار نیستند .ممکن است بیش از اندازه حساس باشند و موضوعات و مواردی را شخصی به حساب آورند که ابدا چنین قصد و منظوری در آن وجود نداشته است.در ضمن ممکن است گرفتن تصمیمات منطقی برای آن ها دشوار باشد زیرا برایشان تصمیم گیری درباره منصفانه بودن یا نبودن رفتار یا اقدامی دشوار است .آن ها در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران مسولیتی بیش از حد توانمندی خود بر عهده می گیرند و در نتیجه کلافه می شوند و آن طور که می خواهند مورد قدر دانی واقع نمی شوند .

از آن جایی که این تیپ شخصصیتی روابط را آرمان سازی می کند ،وقتی اشخاصی که مورد اعتماد آن ها هستند سبب تحقیر آن ها می شوند به شدت نومید می شوند .و از آنجایی که برایشان مهم است که به نیاز های دیگران بیش از نیاز های خودشان برسند ،مکن است صداقت را فدای هماهنگی بکنند .

اغلب افراد این تیپ شخصیتی به شدت مولد و سازمان یافته هستند که از انرژی فراوان بهره دارند .هر تبادل اجتماعی بر میزان انرژی این اشخاص می افزاید این افراد می توانند در آن واحد به چند برنامه برسند و به هرکدام توجهی را که لازم است بکنند.بهترین شرایط برای آنها زملنی است که برنامه ای داشته باشند و بتوانند در آن برنامه بادیگران مشارکت کنند شادی آنها زمانی به اوج خود می رسد که به دیگران کمک کنند تا به حداکثر توانمندی خود برسند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
چگونه یک فروشنده لباس موفق باشیم

این ویدیو را در آپارات ببینید

شخصیت های مشابه

infj :

درون گرا ،شمی ،احساسی ،داوری کننده

بهترین دو کلمه ای که این تیپ احساسی را توصیف می کند یکی ،داشتن حمیت و دیگری ابتکار است .ویژگی غالب آن ها شمی بودن است و این به آن ها امکان می دهد که خلاق باشند و از پنداره خوبی بهره مند گردند .آن ها از به کار بردن این ابزار در خدمت دیگران استفاده فراوان می کنند.این اشخاص مستمعین بسیار خوبی هستند ،صبور و حمایتگر هستند.از همدلی و دلسوزی فراوان بهره دارند و به خصوص استعدادی دارند که می توانند از آن برای یافتن راه های بهتر کمک به دیگران استفاده کنند.

اشخاص این گروه شخصیتی آرام هستند و به ملایمت حرف میزنند .دوست ندارند توجه دیگران را به خود جلب کنند و اغلب ترجیح می دهند که پشت پرده کار کنند .این ها اشخاصی متوجه،مراقب و اندیشمند هستند و حاضرند به هر قیمتی که شده است روابطی هماهنگ بادیگران داشته باشند .این تیپ شخصیتی به خود مختاری و مستقل بودن بها می دهد.بسیار صادق است.برای انسجام و حمیت بهای فراوان قایل است و این سببی است که اشخاص به آن ها اعتماد کنند و برایشان اهمیت ویژه قایل گردند.به همین دلیل این افراد اغلب رهبرانی الهام دهنده می شوند.

از آنجایی که عملکرد قوی و راهنمای این تیپ شخصیتی حسسی بودن است ،ممکن است واقعیت هایی را که مانع از آن می شوند تا نقطه نظر ها و پنداره هایشان را به مرحله اجرا بگذارد،نبینند.این اشخاص ترجیح می دهند که تصاویر کلی و بزرگ را مد نظر قرار بدهند .گاه جزییات ضروری را فراموش می کنند و در مواقعی به حقایق مهمی که با نقطه نظر هایشان همخوانی ندارد بی توجه می شوند .از آن جایی که بر حق بودن مواضع خود اعتقاد راسخ دارند،در مقام داوری حرف می زنند و نقطه نظر های دیگران را قبول ندارند .افراد این تیپ شخصیتی بسیار قاطع،سازمان یافته و برنامه ریزانی بسیار خوبهستند .آن ها به ارزش ها و باور های خود اهمیت فراوان می دهند به همین دلیل ممکن است بسیار مسایل را شخصی به دل بگیرند و در شرایطی که کسی قصد دلخور کردن آن ها را نداشته است از حرف آن ها دلخور شوند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
چگونه بامشتری صحبت کنیم؟

enfp:

برون گرا ،شمی ،احساسی و ملاحظه کننده

این تیپ شخصیتی به آن چه یحتمل است توجه دارد .از آن جایی که عملکرد راهنمای آن ها شمی بودن است ،به ناچار تنها امروز و لحظه اکنون را نمی بینند بلکه به فراسوی لحظه حال می روند.از کنجکاوی سیری ناپذیری بهره دارند و از آن در زمینه های مختلف استفاده می نمایند .این ها افرادی پر اشتیاق دوستانه و پر از انرژی هستند ،اغلب مهربان و دوستدار دیگران هستند و به تفریح و سررمی توجه خاص دارند.

افراد این تیپ شخصیتی کمتر به مقام و اختیار و مقررات توجه دارد.برعکس،آن ها خود را موجوداتی منحصر به فرد می دانند که از ابتکار فراوان بهره دارند.آن ها در حل کردن مسایل و غلبه بر موانع از تبحر و استادی فراوان برخوردارند،از جمله می توانند را ه هایی برای عبور از کنار قواعد و مقرراتی که آن را غیر ضروری می دانند،پیدا کنند.نکته بسیار جالب در روحیه این اشخاص این است که غیرممکن می دانند.دوست دارند با سیال سازی ذهن نظرات دیگران را درباره موضوعات مختلف درک کنند.عملکرد ضعبف این تیپ شخصیتی در حسی بودن آن هااست .آن ها معمولا به جزیییات توجه ندارند . افراد این گروه معمولا از پیوند ها و ارتباطات مطلوب برخوردارند.دوستی های آنان با دیگران سال ها به طول می انجامد .این اشخاص معمولا از شبکه های وسیع دوستان و آشنایان خود استفاده می کنند و به منافع متقابل فکر می کنند.

افراد این تیپ شخصیتی ممکن است در کار تصمیم گیری با دشواری روبرو گردند. به خصوص اتخاذ تصمیمات مهم و تعیین کننده برایشان دشوار است و به همین دلیل ممکن است به مسامحه و دفع الوقت روی بیاورند .این تیپ شخصیتی معمولا کارکردن به تنهایی دوست ندارد بسیار حساس است و ممکن است سایل را شخصی به دل بگیرد.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
آموزش بازاریابی فست فود

اشخاص با این تیپ شخصیتی مردمانی گرم ،صمیمی و متوجه هستند ،به ارزش های شخصی فراوان مجهزند و اغلب تصمیمات خود را به استناد این ارزش ها می گیرند . این افراد نسبت به دوستانشان متعهد و وفادارند و اغلب با یک اشاره به کمک دوستانشان می شتابند.

infp:

درون گرا ،شمی ،احساسی ،ملاحظه کننده

این تیپ شخصیتی پیوسته در جست وجوی معنا و هماهنگی درونی است.عملکرد راهنمای آن ها احساسی بودن است .به همین دلیل به ارزش های شخصی خود بها می دهند و پیوسته مترصد آنند که اعمال و ارزش هایشان را با هم همخوانی داشته باشد .اگر ای فرد احساس کنند که ته قلبشان از کازی راضی نیستند آن کار را انجام نمی دهند .افراد این تیپ شخصیتی با دیگران برخوردی همدلانه دارند و نسبت به کسانی که به آن ها نزدیک می شوند،دوستی و همدلی فراوان نشان می دهند،اما از آن جایی که دز انتخاب اشخاصی که بتوانند به زندگی آن ها وارد شوند دقت و وسواس نشان می دهند ،ممکن است به ظاهر سرد و نچسب بنمایند و حتی در نظر بعضی ها بی توجه ارزیابی گردند.عملگرد ضعیف آن ها فکری بودن است.از آن جایی که این افراد همه چیز را شخصی به دل می گیرند ،اغلب احساسات جریحه دار شده دارند.حتی حرف ها و نقطه نظر هایی که موضع انتقادی ندارند می توانند در این اشخاص تولید تالم بکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست