چگونه به یک فرد کم حرف بفروشیم

چگونه به یک فرد کم حرف بفروشیم

49,000تومان

چگونه با يك فرد كم حرف
يك ارتباط خوب بگيريم و

متناسب با شخصيتش به او

محصول يا خدمتمان را بفروشيم

دسته:
فهرست