قیمتهای مشاوره و آموزش سازمانی

قیمت مشاوره

قیمت هر ۴۵ دقیقه مشاوره ۲۸۰ هزار تومان است

 برای دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ۰۹۳۹۹۶۸۶۴۷۲ تماس بگیرید

قیمت سخنرانی یا آموزش سازمانی

فهرست